De route


De route van de zeilelfstedentocht volgt waar mogelijk de route die de schaatsers ook volgen. Dat betekent dat wij via de volgende wateren zeilen: Nauwe Wimerts, De Ie, Sleattemer Mar, Sleattemer Gat, Easterbûtengrêft, Stedsgrêft, Sleattemer Gat, Sleattemer Mar, De Luts, Van Swinderenfeart, Wyldemerk, Spoekhoeksterfeart, Rysterfeart, Aldkarre, De Holken, Johan Frisokanaal, De Morra, Houten Daam, De Geau, Johan Frisokanaal, Grêft Starum, Noarderdyksfeart, Prinsepoel, Noarderdyksfeart, It Wiid, De Grûnzen, Jan Broerskanaal, Yndyk, Grêft Hylpen, Aesterfaart, Dyksfeart, De Horsa, Burrefeart, Djippe Dolte, Warkumer Trekfeart, Krúswetter, Stadsgracht, Nauwe Gracht, Wytmarsumer Feart, Harnzer Feart, Bolswardervaart, Grêft Harns, Van Harinxmakanaal, Vliet, Stadsgracht, Doanjumer Feart, De Rie, Bertltsumer Wiid, Moddergat, Wiersylster Rak, Blikfaart, Súdhoekster Faart, Ouwe Rij, Leisterfeart, Feinsumer Feart, Dokkumer Ie, Aldtsjerkster Feart, De Moark, Alddeel, Bonkefeart, Dokkumer Ie, Noorder Stadsgracht, Wester Stadsgracht, Harlinger Vaart, Ferbiningskanaal, Van Harinxmakanaal, De Swette, Loaiïngeaster Feart, Snitser Aldfeart, Jachthavenkanaal, Houkesleat, Stadsgracht, De Kolk, De Geau, Wiiddraai, De Wimerts en de Wide Wimerts.Voor iedereen die van de Friese natuur houdt In hardstikkene goed doel Stichting Ramon scoort tegen kanker Aldhaven 4 Foppe Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Repko Snits foar al jo sportprizen